Matura 2015:
Zmiany w egzaminie maturalnym dla uczniów przystępujących do egzaminu w 2015 roku, wynikają z wprowadzonej w 2012 roku do szkół ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej. Uczniowie obecnych klas I i II technikum oraz liceum będą musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami zawartymi w tym dokumencie.

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego polegają na:
• wprowadzeniu nowych rodzajów zadań
• zmianie kryteriów oceny
• innym udziale procentowym sprawdzanych umiejętności

CZĘŚĆ PISEMNA

MATURA POZIOM PODSTAWOWY

Część pisemna ( 120 minut) składać się będzie z zadań sprawdzających:
• rozumienie ze słuchu: ok. 20 minut, liczba zadań 3-4,o większej różnorodności sprawdzanych umiejętności (15 pkt – 30 %)
• rozumienie tekstów pisanych 3-4 zadania, o większej różnorodność sprawdzanych umiejętności (15 pkt – 30 %)
• znajomość środków językowych, 2-3 zadania, zadania zamknięte typu wielokrotny wybór oraz dobieranie ( w większości są to nietypowe zadania, część z nich konstrukcją podobne do tych na egzaminie gimnazjalnym, tylko o wyższym stopniu trudności) (10 pkt – 20 %)
• konstruowanie wypowiedzi pisemnej: tylko 1 zadanie , inna forma zadania pisemnego i inne kryteria oceniania, będzie to tekst użytkowy (list nieformalny, e-mail, wpis w blogu) z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań i poglądów. (10 pkt – 20 %). Wypowiedź ma zawierać od 80 do 130 słów, wypowiedź zawierająca 60 słów i mniej jest oceniana tylko w kryterium treści.

Przykład zadania : Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi z Anglii, w którym:
– opiszesz rodzinę, u której mieszkałeś(-aś)
– zrelacjonujesz wydarzenie, które szczególnie utkwiło Ci w pamięci
– przedstawisz wady i zalety tego wyjazdu
– zaproponujesz wspólne wakacje w wybranym przez Ciebie miejscu i uzasadnisz swój wybór. Wprowadzono nowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, w której należy poruszyć i rozwinąć 4 elementy, aby otrzymać 4 punkty w kryterium treści. Oceniana będzie też spójność i logika (2 pkt), zakres środków językowych (2pkt) oraz poprawność środków językowych (2pkt). W sumie można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Znajomość środków językowych będzie sprawdzana za pomocą 6 typów zadań:
 Parafraza 1 - do zdania wyjściowego trzeba dopasować zdanie o takim samym znaczeniu z trzech podanych do wyboru.
 Parafraza 2 – podkreślony fragment zdania należy zastąpić jednym z podanych wyrażeń
 Trzy znaczenia w jednym wyrazie- w zestawie trzech zdań należy wypełnić luki jednym z podanych wyrazów
 Reagowanie językowe – do zdania wyjściowego należy dobrać właściwą reakcję z podanych trzech
 Częściowe tłumaczenie zdań – polski fragment zdania w nawiasie należy zastąpić jednym z trzech podanych poniżej
 Test luk sterowanych – każdą z luk należy uzupełnić jednym z trzech podanych wyrazów.

MATURA POZIOM ROZSZERZONY

Część pisemna (150 minut) składa się z zadań sprawdzających:

• rozumienie ze słuchu: ok. 25 minut, liczba zadań 3-4, o większej różnorodności sprawdzanych umiejętności miedzy innymi np. oddzielania opinii od faktów, teksty o większym zróżnicowaniu (12 pkt - 24%)
• rozumienie tekstów pisanych 3-4 zadania, o większej różnorodności sprawdzanych umiejętności, teksty o większym zróżnicowaniu, w jednym zadaniu może być kilka tekstów i pytania do każdego z nich, (13 pkt - 26%)
• znajomość środków językowych, 2-3 zadania, zadania zamknięte i otwarte, (12 pkt - 24%)
• konstruowanie wypowiedzi pisemnej: 1 zadanie, tekst argumentacyjny (rozprawka, list formalny, artykuł publicystyczny) z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji. Ocenie poddane zostaną: elementy treści i formy (5pkt), spójność i logika (2 pkt), zakres środków językowych (3pkt) oraz poprawność środków językowych (3pkt). W sumie można uzyskać maksymalnie 13 punktów. (13 pkt - 26%)

Wypowiedź pisemna ma zawierać od 200 do 250 słów ( za wypowiedź pisemną zawierającą 160 lub mniej przyznaje się 0 punktów za zakres i poprawność środków językowych). W arkuszu egzaminacyjnym uczeń będzie miał do wyboru jeden temat z dwóch. Duże zmiany zostały wprowadzone do poziomu rozszerzonego w części znajomość środków językowych gdzie natomiast nastąpił ogromny wzrost udziału procentowego (z 10% na 24%). Dotychczas można było za gramatykę na poziomie rozszerzonym uzyskać maksymalnie 5 punktów, czyli 10%. Dla osób chcących zdawać maturę rozszerzoną z języka angielskiego oznacza to ciężką pracę nad poprawieniem zakresu słownictwa oraz gramatyki. Katalog struktur gramatycznych wymaganych od ucznia jest ogromny i właściwie odpowiada wymaganiom stawianym kandydatowi chcącemu zdać FCE. Pojawią się nowe typy zadań np. w tekście należy uzupełnić luki korzystając z podanych wyrazów, lecz należy pamiętać o zmianie ich formy. Trzeba tu dopasować wyrazy do luk (dwa słowa nigdzie nie pasują), a następnie wymyśleć odpowiednią formę wyrazu.
Druga nowość to zadanie polegające na uzupełnieniu zdania z wykorzystaniem podanych wyrazów. Nie wolno zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast należy zmienić ich formę oraz dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zadanie.
CKE zastrzega na str. 7 "Informatora...", że podane przykłady nie wyczerpują wszystkich typów zadań, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych. Można, więc zakładać, że w części "znajomość środków językowych" można się spodziewać również transformacji (parafraz), tłumaczenia fragmentów zdań, słowotwórstwa, czy testu luk sterowanych. Jak widać, katalog ćwiczeń z zakresu gramatyki i słownictwa został poszerzony. W częściach rozumienie ze słuchu (słuchanie) i rozumienie tekstów pisanych (pisanie) pojawiły się zadania zawierające kilka krótszych tekstów, a nie jeden dłuższy.

CZĘŚĆ USTNA

Część ustna bez określania poziomu to obowiązkowy egzamin maturalny. Przystępują do niego osoby zdające maturę na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Otrzymują takie same zestawy i zadania. CKE nie zmieniła formuły egzaminu w stosunku do lat poprzednich:
– przed komisją zdający odpowiada sam,
– egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, która nie jest oceniania,
– zdający otrzymuje trzy zadania (rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania),
– za egzamin można uzyskać maksymalnie 30 punktów, z czego 18 pkt za sprawność komunikacyjną, a 12 pkt za zakres i poprawność środków leksykalno-gramatycznych, wymowę i płynność wypowiedzi.
Główna zmiana dotyczy czasu poświęconego na zadanie 1 i 2, gdzie na zadanie pierwsze są przewidziane 4 minuty na zadanie drugie 3 minuty. Natomiast na zadanie 3 poświęcono 5 minut. Cały egzamin trwa 15 minut.


Więcej informacji można znaleźć w informatorze maturalnym na stronie: Kliknij tutaj żeby uzyskać więcej infromacji na temat Matury 2015 z oficjalnej strony CKE.

Opracowała: Agnieszka Strzelec