Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎
• niesłyszącym
• słabosłyszącym
• niewidomym
• słabowidzącym
• z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
• z afazją
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• z chorobami przewlekłymi
• chorym lub niesprawnym czasowo
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
• które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
• które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
• z zaburzeniami komunikacji językowej.
• o których mowa w art. 94a ust. 1a ustawy o systemie oświaty (cudzoziemcom)
Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎