Samorząd Uczniowski


Proszę czekać...

Samorząd Uczniowski

Kim jesteśmy?

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Co roku w demokratycznych wyborach uczniowie wybierają Prezydium Samorządu Szkolnego, które jest przedstawicielem uczniów.

Jak funkcjonuje samorząd?

Prawa i obowiązki SU zawarte są w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Członkowie Prezydium są w stałym kontakcie i na bieżąco współpracują z opiekunami samorządu, Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. Mają oni prawo przedstawiać wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów, mogą też brać udział w nie objętych tajemnicą służbową zebraniach Rady Pedagogicznej. Bieżące problemy omawiamy na zebraniach. Jest to także okazja do przekazania Samorządom Klasowym ważnych informacji oraz zarządzeń Dyrektora lub Rady Pedagogicznej RCEZ. W spotkaniach uczestniczą opiekunowie samorządu, którzy swoimi radami wspierają decyzje podejmowane przez SU.

Czym się zajmuje samorząd?

Naszym najważniejszym działaniem jest organizowanie życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów RCEZ. Oczywiście najbardziej widoczną w szkole formą działalności samorządu jest organizowanie różnych imprez kulturalnych i charytatywnych.

Samorząd Uczniowski w planie pracy kładzie szczególny nacisk na: