Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rcezbilgoraj.lbl.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samoocenyprzeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej w wygodny, alternatywny dla użytkownika sposób, w związku z jego niepełnosprawnością,zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Jeżeli zapewnienie dostępnościcyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej dysponuje 9-cioma obiektami usytuowanymi w Biłgoraju w trzech lokalizacjach.

Siedziba główna - budynek szkoły wraz z pracowniami zawodowymi i budynkiem Centrum Kształcenia Zawodowego w RCEZ mieści się w Biłgoraju, przy ul. Kościuszki 98, pozostałe obiekty to:

Budynek szkoły posiada 4 kondygnacje:

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ul. Kościuszki. Prowadzą do niego 6 stopniowe schody z poręczami oraz metalowym podjazdem dla wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są 3 kondygnacje w budynku szkoły, oprócz piwnicy.

Wszystkie schody posiadają poręcze ułatwiające przemieszczanie się. W budynku jest 9 toalet w tym 3 dostosowane dla osób niepełnosprawnych, po jednej na każdym z pięter (1 damska i 2 męskie). Pomieszczenia w obiektach szkoły oznaczone są tabliczkami informacyjnymi, do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku szkoły jest winda wewnętrzna, umożliwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji oprócz piwnicy, do której prowadzą schody. Na parkingu przy budynku szkoły jest wyznaczone miejsce dla -"gości". Zewnętrzne obiekty sportowe szkoły są ogólnodostępne po zajęciach lekcyjnych.

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego posiada 4 kondygnacje wraz z podpiwniczeniem.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy wejściu głównym zamontowano zewnętrzny przyschodowy podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wewnętrzną platformę przyschodową umożliwiającą dostęp do wysokiego parteru w budynku CKZ od strony wejścia głównego. W budynku jest zamontowana winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Pomieszczenia w obiektach CKZ oznaczone są tabliczkami informacyjnymi, do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych.

Budynki pracowni samochodowych S08 i S09 są częściowo dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne (w pracowni S09 brak dostosowanej toalety), są to budynki jednopoziomowe, dojazd możliwy z poziomu chodnika.

Budynki "Autodromu", stacji kontroli pojazdów oraz budynki dydaktyczne przy ul. Motorowa 2, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, budynek administracyjny posiada 2 kondygnacje, brak w nim windy i podjazdów łazienka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe budynki są jednopoziomowe, pomieszczenia w obiektach oznaczone są tabliczkami informacyjnymi, do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obiekty nie posiadają pętli indukcyjnych.

Budynek Internatu RCEZ przy ul Żołnierzy Wojska Polskiego 3.

Obiekt posiada 4 kondygnacje:

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ul. Żołnierzy Wojska Polskiego. Prowadzą do niego 3 stopniowe schody z poręczami oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonany z kostki brukowej. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy internatu. Wszystkie schody wewnątrz budynku internatu posiadają poręcze ułatwiające przemieszczanie i są zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich młodzieży. Wejście do budynku od strony ul. Bohaterów Monte Casino prowadzi do Agend Starostwa Powiatowego, dla internatu jest to tylko i wyłącznie wyjście ewakuacyjne.

Od strony północnej do budynku prowadzą dwa wejścia niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedno wejście prowadzi do kuchni, przeznaczone jest dla pracowników kuchni i dostawców. Pełni ono również funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Drugie wejście prowadzi do pomieszczeń po byłej kotłowni i do wymiennikowni, pełni funkcje wyjścia ewakuacyjnego, przeznaczone jest dla pracowników obsługi. Wszystkie pomieszczenia obiektu oznaczone są tabliczkami informacyjnymi opisanymi czcionką bezszeryfową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W internacie nie ma oznaczeń w języku Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnej oraz windy wewnętrznej, do transportu osób na wózkach służy schodołaz znajdujący się na parterze budynku.

Na parkingu przed wejściem głównym jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.