REKRUTACJA
2021/2022

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Regulamin rekrutacji

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty oraz punktów za oceny na świadectwie i za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji.
 2. Przedmioty nauczania punktowane podczas rekrutacji:
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy
  • geografia lub informatyka – technik ekonomista; fizyka lub informatyka – pozostałe zawody
 3. Ustala się następujące zasady naliczania punktów:
  1. za ocenę z punktowanego przedmiotu nauczania:
   • celujący - 18 punktów
   • bardzo dobry - 17 punktów
   • dobry - 14 punktów
   • dostateczny - 8 punktów
   • dopuszczający - 2 punkty
  2. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punkty
  3. za szczególne osiągnięcia w zawodach i konkursach wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 18 punktów
  4. za udokumentowaną aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty
 4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie oraz za inne osiągnięcia ucznia wynosi 100.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od przyjętych kryteriów.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma kandydat mający problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia a w dalszej kolejności o przyjęciu decydują z jednakową wartością następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 maja 2020 r. 20:48

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w technikum

Więcej...

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...