REKRUTACJA
2020/2021

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

KALENDARIUM PROCEDUR REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Dokonanie wyboru szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów:

  15 czerwca - 10 lipca 2020 r.

 2. Składanie przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru podań wraz z listą preferencji podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów:

  15 czerwca - 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej przez kandydatów ze szkół podstawowych nieobjętych rekrutacją elektroniczną:

  26 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów ze szkół podstawowych nieobjętych rekrutacją elektroniczną:

  31 lipca - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 5. Ewentualna zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje:

  31 lipca - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:

  15 czerwca 2020 r. - 14 sierpnia 2020 r.

 7. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych:

  12 sierpnia 2020 r.

 8. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole, do której zostali przyjęci, przez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

  13 sierpnia - 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 9. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz dodatkowo dla zawodów samochodowych orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:

  13 sierpnia - 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00*

 10. * W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 11. Publikacja list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych:

  19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

Uwaga!
Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dodatkowe informacje:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być dostarczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły.

KALENDARIUM PROCEDUR REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYCH DLA ABSOLWENTÓW BS I st.

Branżowa szkoła II stopnia lub liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Kursy kwalifikacyjne

 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów:

  25 maja – 07 lipca 2020 r. *

 2. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonych zawodach w przypadku wyboru kursu kwalifikacyjnego:

  do 25 lipca 2020 r. *

 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji - wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów:

  24 lipca 2020 r. do godz. 12:00 *

 4. Publikacja list przyjętych:

  03 sierpnia 2020 r. do godz.12:00 *

 5. Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej:

  24 lipca - 31 sierpnia 2020 r. *

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 maja 2020 r. 09:16

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w technikum

Więcej...

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...