REKRUTACJA
2021/2022

Nagłówek strony

Artykuł i boczne menu

Artykuł

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie oraz lista preferencji (wydrukowane z systemu centralnej rekrutacji) potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna,
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty - nie dotyczy kandydatów z szkół podstawowych biorących udział w elektronicznym naborze,
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • Trzy fotografie (podpisane na odwrocie),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, a dla kierunków samochodowych dodatkowo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w pkt. 6 regulaminu rekrutacji klas pierwszych.

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

KALENDARIUM PROCEDUR REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Dokonanie wyboru szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów:

  17 maja – 21 czerwca 2021 r.

 2. Składanie przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru podań wraz z listą preferencji podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów:

  17 maja – 21 czerwca 2021 r.

 3. Wydanie przez szkołę pierwszego wyboru skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonych zawodach w przypadku wyboru technikum lub szkoły branżowej I stopnia:

  17 maja – 26 lipca 2021 r.

 4. Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru przez kandydatów ze szkół podstawowych nieobjętych rekrutacją elektroniczną:

  25 czerwca – 14 lipca 2021 r.

 5. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia:

  22 lipca 2021 r.

 6. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole, do której zostali przyjęci, przez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

  od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00

 7. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc:

  2 sierpnia 2021 do godz. 14:00

 8. Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej:

  od 3 sierpnia do 24 sierpnia 2021 r.

Uwaga!
Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej.

KALENDARIUM PROCEDUR REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYCH DLA ABSOLWENTÓW BS I st.

Branżowa szkoła II stopnia

 • Technik elektryk,
 • Technik pojazdów samochodowych
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów:

  24 maja – 14 lipca 2021 r.

 2. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonych zawodach:

  do 26 lipca 2021 r.

 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji - wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów:

  22 lipca 2021 r. do godz. 14:00

 4. Publikacja list przyjętych:

  2 sierpnia 2021 r. do godz.14:00

 5. Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej:

  2 sierpnia - 23 sierpnia 2021 r.

Linki z obrazkami

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 09 marca 2021 r. 18:03

Technikum

Technikum

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w technikum

Więcej...

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole

Więcej...

O rekrutacji

O rekrutacji

Regulaminy, terminy, wymagane dokumenty, ...

Więcej...

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

Oferta edukacyjna dla absolwentów ZSZ

Więcej...