O organizacji

Szkolne Koło Caritas jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Polska.

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas. Poprzez swoją działalność SKC ma za zadanie uwrażliwiać młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę, pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły.

Zadania Szkolnego Koła Caritas

  • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi ubogich, chorych i cierpiących.
  • Tworzenie więzi między członkami Szkolnego Koła Caritas a środowiskiem lokalnym.
  • Kształtowanie postawy godnego i zaufanego wolontariusza.
  • Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzania własnych zainteresowań wśród wychowanków.
  • Nabywanie doświadczeń i umiejętności społecznych.
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego i wzajemnego wspierania się w podejmowanych przedsięwzięciach.
  • Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
  • Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi potrzebujących.
  • Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas

Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły, który włączy się w pracę koła i wyrazi chęć pełnego w nim uczestnictwa. Rodzice uczniów niepełnoletnich muszą wypełnić deklarację.

Opiekunowie SKC: Łucja Mroczek, Agnieszka Złamańska, ks. Mateusz Januszewski