Lipdub w RCEz-cie


REGULAMIN REKRUTACJI KLAS PIERWSZYCH
 1. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego oraz punktów za oceny na świadectwie i za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji.
 2. Przedmioty nauczania punktowane podczas rekrutacji:
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy
  • fizyka lub informatyka
 3. Ustala się następujące zasady naliczania punktów:
  1. za ocenę z punktowanego przedmiotu nauczania:
   • celujący - 20 punktów
   • bardzo dobry - 16 punktów
   • dobry - 12 punktów
   • dostateczny - 8 punktów
   • dopuszczający - 2 punkty
  2. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punkty
  3. za szczególne osiągnięcia w zawodach i konkursach wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 13 punktów
  4. za udokumentowaną aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
   w formie wolontariatu – 2 punkty .
 4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie oraz za inne osiągnięcia ucznia wynosi 100.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od przyjętych kryteriów.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma kandydat mający problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia a w dalszej kolejności o przyjęciu decydują z jednakową wartością następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16