Lipdub w RCEz-cie


EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Europejski Fundusz Społeczny

Projekt: Edukacja zawodowa - Partnerstwo - Rynek pracy. Dostosowanie kwalifikacji uczniów i absolwentów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do potrzeb współczesnego rynku pracy

Był on realizowany w ramach Podprojektu 4: "Wspieranie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w dziedzinie zatrudnienia" programu Phare 2001: Spójność Społeczna i Gospodarcza - Rozwój Zasobów Ludzkich w woj. lubelskim, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Realizacja projektu przebiegała od sierpnia 2004 r. do lutego 2006 r.

Podstawowe działania obejmowały:

 • przygotowanie pomieszczeń oraz uruchomienie pracowni sieci komputerowych i pracowni sieci przemysłowych,
 • opracowanie i wdrożenie modułowych programów nauczania dla specjalizacji w zawodzie technik elektronik: "Sterowniki programowalne w sieciach przemysłowych" i "Sieci komputerowe".

Pozyskany sprzęt potrzebny do wdrożenia specjalizacji to:

 • 15 komputerów z systemem operacyjnym i kartami sieciowymi na stanowiska ćwiczeniowe,
 • 1 komputer multimedialny z systemem operacyjnym na stanowisko nauczyciela,
 • sterowniki, oprogramowanie i osprzęt do sieci przemysłowych,
 • urządzenia i osprzęt do sieci komputerowych,
 • sprzęt do wytwarzania materiałów ćwiczeniowych i wspomagania nauczania: drukarka laserowa kolorowa, projektor multimedialny.

Wartość rynkowa sprzętu to ponad 200 tys. zł.


Projekt: Pracownie komputerowe CKP i CKU

W 2005 r. nasze Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymało pracownię komputerową z projektu, współfinansowanego przez EFS, o wartości 99 tys. zł.


Projekt: Pracownie komputerowe dla szkół oraz Internetowe centra informacji multimedialnej

W ramach projektu MEN, współfinansowanego przez EFS, uzyskaliśmy dwie kompletne pracownie komputerowe, osiem stanowisk komputerowych dla uczniów, dwa mobilne zestawy multimedialne dla nauczycieli (w 2006 r. dla uczniów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego o wartości 80 tys. zł, zaś w 2008 r. dla uczniów II Liceum Profilowanego o wartości 75 tys. zł.).


Projekt: Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych
- cz. I, II i III

W ramach tego projektu szkoła została doposażona w sprzęt do przeprowadzania egzaminów zawodowych
w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • monter mechatronik,
 • blacharz samochodowy,
 • ślusarz,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk.

Zakup sprzętu był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość sprzętu to 847 tys. zł.


Projekt: Nasza Szkoła - Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej

Projekt był finansowany ze środków EFS i budżetu państwa (działanie 2.1 SPO RZL). Wartość dofinansowania
to 110 tys. zł. Program realizowany był w okresie maj 2007 r. - marzec 2008 r. Opracowano i wdrożono
29 programów szczegółowych, w których uczestniczyło 468 uczniów.

Działania prowadzono w trzech obszarach:

 1. Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych.
 2. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 3. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" przeprowadzono od 20 października
do 20 grudnia 2008 r. 162 godz. zajęć wyrównawczych dla uczniów klas pierwszych, 162 godz. zajęć przygotowujących do matury, 72 godz. zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego.


Projekt: Dobry fachowiec na rynku pracy

Wartość projektu to 268 tys. zł. Realizowany jest w okresie 01.01.2009 r. - 31.07.2010 r. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Uczestnicy projektu - 350 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, kształcących się w technikum i w zasadniczej szkole zawodowej
i 30 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Cel ogólny Projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia oraz niwelowanie różnic edukacyjnych i społecznych między młodzieżą z różnych środowisk.

Cele szczegółowe projektu to:

 • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych młodzieży,
 • uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez różnorodne metody i formy nauczania,
 • ciągłe doskonalenie jakości pracy szkoły oraz poziomu nauczania,
 • dbałość o pełniejszy i wszechstronny rozwój ucznia,
 • rozbudzenie zainteresowań uczniów,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami,
 • zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej.

W ramach Projektu prowadzone będą następujące zajęcia:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia dodatkowe,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia sportowe i propagujące zdrowy styl życia,
 • w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego - zajęcia z poruszania się po rynku pracy,
 • w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego - warsztaty i szkolenia dla nauczycieli,
 • zajęcia pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów,
 • zajęcia pedagogiczno-psychologiczne - szkolenia dla nauczycieli.
Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16